Svećenički dan sa kardinalom

Po nekoj već gotovo uhodanoj praksi, svećenici rodom iz Vrbnika, kojima se pri­družuju i bivši vrbnički župnici, i ove su godine u utorak devetog kolovoza obilježili svoj svećenički dan u zajedništvu sa zagre­bačkim nadbiskupom i kardinalom Josi­pom Bozanićem. Iako je bio, možemo tako reći, običan radni ljetni dan, župna je crkva tog jutra bila poprilično ispunjena vjernici­ma. Na početku mise domaći je župnik vlč. Tomislav Crnović uputio pozdravnu riječ kardinalu, ujedno i predvoditelju slavlja, osamnaestorici okupljenih svećenika i vjer­nicima.

Ljepota hoda u vjeri

Povezujući prigodnu propovijed sa sveti­com dotičnog blagdana, svetom Terezijom Benediktom od Križa, odnosno Edith Stein, kardinal je naglasio kako je ta suvremena svetica, prije Židovka, a poslije obraćenica, redovnica i mučenica iz vremena nacizma koju je sveti Papa Ivan Pavao II. proslasio suzaštitnicom Europe, živi primjer osobe da­našnjeg vremena, visoke intelektualke, koja je osjetila prazninu lutanja u bezvjerju, a po­slije obraćenja ljepotu hoda u vjeri i ispunje­nje životnih težnji. Put obraćenja se svakome nameće na drugačiji način, a sv. Terezija Be­nedikta je pokazala živi primjer ljudima da­našnjeg vremena.
Proslavi svećeničkog dana odazvala se većina vrbničkih svećenika. Zajedno sa kar­dinalom Vrbnik broji danas osamnaest sve­ćenika, od kojih su četvorica redovnici.
Nakon slavlja u crkvi uslijedila je molitva za pokojne svećenike u loži crkve sv. Ivana kod svećeničke grobnice.

Staro i novo u razboritosti

Tematski dio susreta odvijao se u župnoj kući, a bio je vezan uz aktualno pitanje današ­njeg vremena o karizmama koje proizlaze iz hijerarhijskog ustrojstva Crkve i karizmi koje su dane pojedincima. Riječ je o novim religio­znim pokretima, novim oblicima duhovnosti, koje se često nazivaju karizmatskim pokreti­ma, a plijene pozornost posebice mlađih na­raštaja jer imaju nešto živo, novo i zanimljivo. Svakako, važno je staro što nosi tradicija, ali se valja nositi i sa novim izazovima jer uno­se živost. Sudionici su, svaki sa svog vidnog kuta i doživljenog iskustva, iznosili svoja raz­mišljanja i stavove. Narav stvari traži najprije razboritost, a istodobno pravedno vrednova­nje uz nastojanje da se ne guši novi duh.
Proslava svećeničkog dana nastavila se za­jedničkim druženjem za stolom.

ab.

Print Friendly, PDF & Email