Božje milosrđe i Božja srdžba u Starome zavjetu

Piše: dr. Božidar Mrakovčić

Piše: dr. Božidar Mrakovčić

U Godini milosrđa kada govorimo o Bogu i njegovom odnosu prema nama ljudima s pravom stavljamo naglasak na Božje milosrđe i praštanje kao bit njegovog odnosa prema čovjeku. Pri tom ne smijemo zanemariti jedan dru­gi vidi Božjeg odnosa prema čovjeku greš­niku, a to je Božji gnjev ili srdžba. Nisu li međutim milosrđe i srdžba proturječne stvarnosti? Možemo li u isto vrijeme go­voriti o Bogu koji prašta i koji kažnjava?

Sinajska objava o Božjem milosrđu i Božjoj srdžbi

U starozavjetnoj objavi Božje milosrđe i njegova srdžba idu usko zajedno. Staro­zavjetni se autori ne boje govoriti istovre­meno o Božjem milosrđu i o Božjoj srdžbi. Osobito je to prisutno u sinajskoj objavi. Uoči sklapanja Saveza Bog daje narodu deset zapovijedi. Nakon druge zapovijedi kojom biva zabranjena idolatrija slijedi objašnjenje: „Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovi­jedi“ (Izl 20,5-6; usp. Pnz 5,9-10). Izraelci su sklopljeni Savez odmah prekršili kla­njajući se zlatnom teletu (Izl 32). U svom gnjevu Bog želi istrijebiti sve Izraelce i potom od Mojsija „razviti veliki narod“ (Izl 32,10). Na Mojsijev zagovor Bog odu­staje od svog nauma i u svom milosrđu Bog obnavlja svoj Savez s Izraelcima i pri tom se objavljuje Mojsiju u oblaku riječi­ma: “Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milo­stiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjer­nošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca ne­kažnjena ne ostavlja nego kažnjava opa­činu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena.” (Izl 34, 5-7).

Ljudska i Božja srdžba

Kada biblijski autori govore o Božjoj srdžbi onda se služe tzv. antropomorfnim govorom; primjenjuju na Boga ljudsku karakteristiku. Valja odmah reći da Božja srdžba nije isto što i ona ljudska. Kada čo­vjeka obuzme srdžba obično učini nešto za što se poslije kaje. Dovoljno se sjetiti Kajina koji je u svojoj srdžbi (Post 4,5: „Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi“) ubio svoga brata Abela.

Božja pak srdžba nije nikada osvetnič­ka nego ocrtava Božju nepomirljivost sa zlom. U svojoj srdžbi Bog kažnjava grijeh naroda ili pojedinca ne da bi se osvetio nego da grešnik postane svjestan svo­ga grijeha i da se za nj pokaje. Cilj Božje srdžbe i kazne je obraćenje, odvraćanje od zla koje narod čini, a vodi ga u propast. Zapravo Božja srdžba je vid Božjeg milo­srđa jer ima za cilj ljekovitom kaznom ukloniti zlo koje razara čovjeka kao narod i kao pojedinca.

Bog je „spor na srdžbu“, ne kažnja­va odmah za počinjeni grijeh. Međutim ako grešnik tvrdokorno ustraje u svom grijehu i ne prihvaća opomene koje mu Bog šalje onda Bogu ne preostaje drugo nego primijeniti kaznu i to ne samo da spasi čovjeka, nego i da obrani svoju sve­tost. Ukoliko Bog ne bi reagirao kaznom na tvrdokornu zloću ispalo bi kao da ga nema ili kao da se sa zlom slaže prema principu: Tko šuti odobrava! Ovaj pro­blem vrlo lijepo oslikava Ps 50 u kojem Bog proziva grešnika zbog njegovih zloća i na kraju mu kaže: „Sve si to činio, a ja da šutim? Zar misliš da sam ja tebi sličan? Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči“ (Ps 50,21). Za razliku od nas ljudi koji tako lako pravimo kompromise sa zlom uvjeravajući sami sebe da ono za nas i nije tako štetno, štoviše da nam može biti i korisno, Božji stav prema zlu je jasan što pokazuje upravo njegova srdžba. U ovom smislu Božja srdžba je stalna i nepromje­njiva: Bog se sa zlom nikada ne miri, jer zlo uništava čovjeka.

Milosrđe koje pobjeđuje srdžbu

S druge strane Božja kazna kao izraz njegove srdžbe je u Starome zavjetu pro­laznog karaktera. Čim se narod odvrati od svoga zla Bog prestaje s kaznom i primje­njuje milosrđe. Bogu je poznato koliko je katarza bolna za njegov narod premda je ponekad nužna, zato radije uklanja zlo milosrđem nego srdžbom. Ovu činjenicu vrlo lijepo izriče prorok Hošea: „Kako da te dadem, Efrajime, kako da te predam, Izraele! Kako da te dadem kao Admu, da učinim s tobom kao Sebojimu? Srce mi je uznemireno, uzavrela mi sva utroba: neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne čo­vjek: Svetac posred tebe – neću više gnje­van dolaziti!“ (Hoš 11,8s). Za razliku od nas ljudi koji koketiramo sa zlom i teško susprežemo svoju ljutnju Bog je u svojoj svetosti ne samo čist od svakoga zla, nego i spreman oprostiti svako naše zlo. Nje­govo milosrđe pobjeđuje njegovu srdžbu; on radije oprašta nego kažnjava.

Ovu činjenicu potvrđuje i sinajska objava koja, istina, govori u istom kontek­stu o Božjem milosrđu i Božjoj srdžbi, ali ne na proporcionalan način. Bog kažnjava grijeh otaca na djeci do trećeg i četvrtog koljena, ali iskazuje milosrđe tisućama naraštaja. Zlo kao i dobro ima društve­nu dimenziju. Naši čini imaju posljedice i za našu okolinu, za naše najbliže. Nitko od nas nije otok. Najčešće se grijeh rodi­telja prenosi i na djecu u smislu da djeca psovača najčešće i sami psuju. Slično se prenosi i sklonost alkoholu, krađi, nevje­ri itd. Međutim to ne znači da djeca nisu slobodna prekinuti negativni niz i opre­dijeliti se za dobro. Ukoliko prestanu biti indiferentni (mrziti) prema Bogu i počnu ga ljubiti vršeći njegove zapovijedi Božja će se srdžba pretvoriti u milosrđe bez kra­ja (tisuće).

Problem Boga koji kažnjava

Kada čitamo Stari zavjet iz perspektive Novoga može nam predstavljati problem činjenica da Bog udara kaznama svoj ne­vjerni narod ili njegove neprijatelje poput policajca s pendrekom. Stari zavjet kori­sti puno ljepšu sliku uspoređujući Boga s ocem koji stegom odgaja i popravlja svo­je sinove (usp. Pnz 8,5). Premda se čini da u Bibliji Bog kažnjava direktno, on to ipak čini diskretno: automatskim poslje­dicama pogrešnog ponašanja (pijanstvo narušava zdravlje) i povijesnim događaji­ma koje sami ljudi pokreću (npr. ratovi). Božji cilj nije nikada nanijeti bol nego do­vesti čovjeka na pravi put kako bi živeći u zajedništvu s njime mogao uživati njegov blagoslov.

 

Print Friendly, PDF & Email