Sredinom ovog stoljeća milijun stanovnika manje

U jeku priprema za redovnu Sinodu biskupa u Rimu o obitelji, a uoči Drugoga nacionalnog susreta hr­vatskih katoličkih obitelji, mi hrvatski bi­skupi svoje 50. plenarno zasjedanje, koje je održano od 14. do 16. travnja 2015. u Za­grebu, posvetili smo upravo temi obitelji i izazovima s kojima se ta temeljna stanica Crkve i društva danas suočava.

Nakon što smo razmotrili sadašnju situaciju, a napose potaknuti zabrinja­vajućim demografskim pokazateljima, upućujemo poziv crkvenoj javnosti, svim odgovornim državnim, društvenim, gos­podarskim i drugim relevantnim čimbe­nicima, kao i svim ljudima dobre volje u našoj domovini Hrvatskoj i iseljeništvu, da se zajednički suočimo s aktualnim sta­njem i očekivanim posljedicama, ako se ono ne promijeni.

Hrvatska već desetljećima proživljava tešku demografsku krizu koja u zadnje vrijeme poprima katastrofalne razmjere na što opetovano upozoravaju naši demo­grafi. Uzroci takvoga stanja su višestruki i složeni. Među njima posebice se isti­ču kontinuirano iseljavanje, napuštanje ruralnih i naseljavanje urbanih sredina, koncentracija stanovništva u svega neko­liko velikih gradova, spori razvoj manjih i srednjih gradova te odlazak ljudi na tzv. privremeni rad u inozemstvo. Tu su i ve­lika nezaposlenost, nesigurnost radnih mjesta, nepostojanje sustavne politike stambenoga zbrinjavanja mladih obite­lji i negativni gospodarski trendovi koji ih dovode u sve nepovoljniji položaj. Kao poseban problem treba istaknuti i one tendencije u gospodarstvu koje ne idu na ruku ženama, majkama s malom djecom i trudnicama, a što se očituje na više na­čina: postavljanje uvjeta pri zapošljavanju da ne planiraju imati djecu, zatim nepo­voljno radno vrijeme, pri čemu posebno mislimo na rad nedjeljom, kao i nedosta­tak infrastrukture usluga za obitelji s ma­lom djecom.

Iz godine u godinu raste broj umrlih u odnosu na broj rođenih. Ako se nastave aktualni trendovi, po ozbiljnim procje­nama demografa, Hrvatska će sredinom ovoga stoljeća imati oko milijun stanovni­ka manje. Za otprilike 40% opast će broj stanovnika mlađih dobnih skupina. Dra­stično smanjenje radno sposobnog sta­novništva uzrokovat će nesagledive druš­tvene i makroekonomske promjene.

Stoga je potrebno uvažiti upozorenja demografskih stručnjaka i ne prepuštati situaciju stihiji koja neminovno vodi u de­mografsku propast Hrvatske. Nužno je brzo reagirati te pokušati zau­staviti ili barem usporiti spomenute nega­tivne trendove. Stječe se dojam da većina hrvatske javnosti nije dovoljno svjesna dugoročnih posljedica nastavljanja sadaš­njih demografskih kretanja.

Ovim apelom, mi hrvatski biskupi, že­limo istaknuti kako je prijeko potrebno što prije uspostaviti konstruktivni dijalog između društvenih, političkih, gospodar­skih i svih drugih relevantnih čimbenika radi zajedničkoga pronalaženja rješenja glede naše demografske budućnosti. U cilju stvaranja prijateljskoga ozračja pre­ma obitelji i djeci u Hrvatskoj pozivamo na žurno donošenje i sustavno provođe­nje dugoročne pronatalitetne obiteljske i populacijske politike kao važnog dijela razvojne politike od vitalnoga interesa za budućnost hrvatskoga društva.

U tim nastojanjima kao primjer mogu poslužiti one europske zemlje koje su uspjele poboljšati demografske pokazate­lje provođenjem upravo takvih strateških programa i politika.

U nadi da će ovaj apel svi prihvatiti otvorena srca, posebno pozivamo vjerni­ke da ustrajnom molitvom i konkretnim zauzimanjem daju svoj doprinos u prevla­davanju sadašnjega stanja u duhu gesla Drugoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji: „Obitelj – nositeljica ži­vota, nada i budućnost Hrvatske“.

Zagreb, 16. travnja 2015.

Biskupi HBK

Print Friendly, PDF & Email